Domov » Katalóg » Pravidlá  |  Obsah košíka  |  Pokladňa   
Kategórie
Projekčná technika->
Projekčné plochy->
Interaktívna technika->
LED obrazovky
Vizualizery, prezentery
Strih videa v PC/Mac->
Strih zvuku v PC/Mac->
Spracovanie signálu->
Káble, konektory->
Video technika->
Audio technika->
Foto technika->
Svetlá a pozadia->
Statívy a doplnky->
Vysielacie TV systémy
Kamerové systémy->
Digital Signage
Videokonferencia->
TV a SAT príjem->
Software->
Tabule, Flipchart
Monitory a doplnky->
Pre študentov a školy
Výpredaj skladu
Výrobcovia/značky
Informácie
Akciový tovar lacnejšie
Nové produkty v ponuke
Reklamácie OPTOMA
Servis projektorov EIKI
Download
Kontakt
Pravidlá Pravidlá
Objednávanie a dodávky tovaru
 1. Odberateľ objednáva tovar v spoločnosti OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. (ďalej OPAL MULTIMEDIA) prostredníctvom nákupného košíka elektronického obchodu. Zobrazenie obrázkov k produktom môže byť ilustračné. Uvedenie výrobcov a značiek zahŕňa niektoré obchodné značky spoločnosti OPAL MULTIMEDIA pre zjednodušenie nákupu v systéme. Registrácia a objednávanie tovaru je možná len pre osoby staršie ako 16 rokov.

 2. Každá objednávka musí obsahovať:
  fyzická osoba: meno zákazníka, adresa dodania, telefónne číslo, presný popis tovaru, počet kusov, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru,
  podnikateľ:
  obchodné meno a adresu, adresu doručenia, kontaktnú osobu, telefónne číslo, IČO, IČ DPH, presný popis tovaru, počet kusov, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru.
  Registráciou užívateľa môžete vypĺňanie fomulárov zjednodušiť a čas potrebný na vyplnenie obmedziť na minimum. Spoločnosť OPAL MULTIMEDIA zaraďuje objednávky do systému v poradí, v akom prichádzajú.

 3. Spoločnosť OPAL MULTIMEDIA potvrdí objednávku elektronickou poštou a včas oznámi odberateľovi termín, kedy bude tovar k dispozícii. Stav Vašej objednávky môžete priebežne sledovať na www.opalmultimedia.sk v sekcii Stav objednávky

 4. Spoločnosť OPAL MULTIMEDIA zabezpečuje dopravu prostredníctvom prepravnej služby, ktorá súčasne zabezpečí poistenie tovaru v plnej hodnote.

 5. Spoločnosť OPAL MULTIMEDIA tovar zasiela aj na dobierku, pričom tovar je poistený v plnej hodnote.

 6. Pri osobnom prevzatí tovaru musí odberateľ skontrolovať správnosť a kompletnosť dodávky a potvrdiť podpisom dodací list spoločnosti OPAL MULTIMEDIA.

 7. Pri použití prepravnej služby sa tovar a daňové doklady odovzdajú prepravnej službe. Po prijatí tovaru odošle odberateľ potvrdený dodací a záručný list do spoločnosti OPAL MULTIMEDIA najneskôr do troch dní od prevzatia zásielky.

 8. Tovar je zabalený a zabezpečený spoločnosťou OPAL MULTIMEDIA alebo výrobcom. Odberateľ je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú spoločnosťou OPAL MULTIMEDIA akceptované.

 9. Za tovar je zodpovedná spoločnosť OPAL MULTIMEDIA až po jeho prevzatie odberateľom. Tovar a služby sa považujú za prevzaté odberateľom od doby, kedy spoločnosť OPAL MULTIMEDIA odberateľovi, jeho zástupcovi alebo dopravcovi (ktorý je považovaný za zástupcu odberateľa, bez ohľadu na to, kto platí dopravné náklady alebo poistenie tovaru počas prepravy) umožní fyzicky disponovať s tovarom alebo službami v priestoroch spoločnosti OPAL MULTIMEDIA alebo na inom dodacom mieste, s ktorým spoločnosť OPAL MULTIMEDIA vysloví súhlas.

Vrátenie tovaru

V prípade nákupu tovaru cez zásielkový (elektronický obchod) má odberateľ právo v zmysle ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 102/2014 Z.z.) vrátiť tovar do 14 pracovných dní bez uvedenia dôvodu odo dňa prevzatia tovaru resp. zmluvy. Vrátenie tovaru musí byť dokladované dokladmi o kúpe tovaru ako i žiadosťou o odstúpení od zmluvy / vrátení tovaru doručenej v uvedenej lehote kde odberateľ môže využiť formulár pre odstúpenie od zmluvy. Tovar musí byť nepoškodený bez viditeľných známok používania, softwérové produkty, audio a video záznamy, disky, fóliovaná literatúra a.p. musí byť v pôvodnom balení bez porušenia obalov a ochranných nálepiek. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov. Odberateľ nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy / vrátiť: poskytnuté služby, ak sa služba začala plniť pred uplynutím lehoty 14 pracovných dní, tovar ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek odberateľa, tovar ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, zvukové alebo obrazové záznamy ktoré odberateľ rozbalil, počítačové programy ktoré odberateľ rozbalil... Pri zásielkovom predaji má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do štrnástich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti, ktoré je povinný poskytnúť najneskôr pri dodávke tovaru; alebo ak predávajúci splnil dodatočne informačné povinnosti, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa splnenia informačných povinností (najneskôr však do 12 mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby); alebo ak predávajúci nesplní informačné povinnosti ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 12 mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Po odstúpení spotrebiteľa od zmluvy je predávajúci povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu, vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. V prípade nákupu v súvislosti s podnikateľskou činnosťou (uvedenie IČO na doklade), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

Súvisiace: Formulár pre spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Informácie o alternatívnom riešení sporov (ARS)

Spotrebiteľ (nie podnikateľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@opalmultimedia.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na žiadosť o nápravu zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má účastník - spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Podnikom je Slovenská obchodná inšpekcia pokiaľ ide o tovar, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pokiaľ ide o elektronické komunikačné služby alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na webovom sídle ministerstva na adrese http://www.mhsr.sk); ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty, účastník - spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Účastník – spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v Zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Súvisiace: Zoznam subjektov ARS zverejnených Ministerstvom hospodárstva

Ceny
 1. Zoznam tovaru i s predajnými cenami je obsiahnutý v cenníku. Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať tento cenník podľa zmien výrobného programu jednotlivých výrobcov tovaru.
 2. Ceny uvádzané na stránkach, ktoré majú byť uhradené odberateľom, sú uvedené spolu s DPH (alebo bez DPH podľa užívateľom nastaveného zobrazenia cien), ktorú zaplatí zákazník vo výške a spôsobom vyžadovaným platnou daňovou právnou úpravou. Zobrazená kúpna cena tovaru nezahŕňa cenu za prepravu a iné voliteľné doplnkové služby. V prípade nulovej ceny alebo ceny na telefón uvedenej na stránkach je potrebné vyžiadať si aktuálnu cenu produktu a tento produkt nie je možné nakúpiť cez e-shop. Objednávka s nulovou cenou za akúkoľvek tovarovú položku nebude akceptovaná.
 3. Spoločnosť OPAL MULTIMEDIA si vyhradzuje právo meniť ceny v platnom cenníku najmä s ohľadom na výrazné úpravy cien od dodávateľov (pričom výraznou úpravou cien sa rozumie napr. jej zvýšenie minimálne o 2 %), na zmenu kurzu meny EUR voči USD o 2 % a viac vo vzťahu k platnému kurzu v deň vystavenia posledného platného cenníka, zavedenie alebo úpravy dovoznej prirážky a podobných administratívnych opatrení štátu ovplyvňujúcich výšku predajných cien alebo poskytovaných služieb.
 4. V prípade akejkoľvek zmeny ceny tovaru už po zadaní objednávky napr. z dôvodu zmeny dodávateľských cien, bude objednávateľ o tejto skutočnosti informovaný a takýto tovar nebude expedovaný bez jeho súhlasu.
Spôsob platby

Platby sa vykonávajú v EUR, pričom spoločnosť OPAL MULTIMEDIA vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

 • PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby odberateľ uhrádza tovar pri prevzatí na pošte alebo kuriérovi prepravnej spoločnosti, ktorý vydá doklad o prevzatí platby.
 • PLATBA PRI OSOBNOM PREVZATÍ: Pri tomto spôsobe platby odberateľ uhrádza tovar pri prevzatí priamo v spoločnosti OPAL MULTIMEDIA
 • PLATBA PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB TATRAPAY/ELIOT.PAY: Pri tomto spôsobe platby odberateľ uskutočňuje úhradu v režime online po objednaní tovaru.
 • PLATBA NA FAKTÚRU: Pri tomto spôsobe platby odberateľ dostáva tovar po uhradení faktúry resp. spolu s faktúrou v prípade registrovaných zákazníkov, ktorí z dlhodobého hľadiska nemajú problémy s uhrádzaním faktúr včas.
 • PLATBA NA PROFORMA FAKTÚRU: Pri tomto spôsobe platby odberateľ dostáva tovar v určenej dodacej dobe po uhradení proforma faktúry.
Práva a povinnosti spoločnosti OPAL MULTIMEDIA a odberateľa
 1. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia, spoločnosť OPAL MULTIMEDIA nezodpovedá odberateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty vzniknuté akýmkoľvek spôsobom.
 2. Odberateľ sa zaväzuje, že tovar, na ktorý sa poskytuje licencia alebo ktorý podlieha vývozným kontrolným zákonom a nariadeniam jednotlivých krajín, nebude vyvážať, či už priamo alebo nepriamo, do krajín, ktoré podliehajú obmedzeniam zo strany iných štátov a krajín alebo konečnému používateľovi, ktorému bolo zakázané zúčastniť sa exportných transakcií iných krajín.
 3. Spoločnosť OPAL MULTIMEDIA aj odberateľ sa zaväzujú dodržiavať záväzok mlčanlivosti o informáciách a údajoch získaných pri vzájomnom obchode minimálne 12 mesiacov po ukončení zmluvného vzťahu, ktorým sa rozumie aj obchodná transakcia.
Záručné lehoty a reklamačný poriadok
 1. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený v spoločnosti OPAL MULTIMEDIA
 2. Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, pokiaľ je to možné v originálnom balení vrátane manuálov, inštalačných médií, kópie dodacieho listu a záručného listu alebo faktúry s písomným popisom závady tovaru reklamačnému technikovi.
 3. Pri osobnom odovzdaní tovaru je potrebné vyplniť „Záznam o reklamácii“.
 4. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je odberateľ povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.
 5. Reklamáciu je možné uplatniť v sídle spoločnosti OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o., Družstevná 40, 08006 Prešov, tel. 051/7734332, e-mail: info@opalmultimedia.sk. Pre výrobky u ktorých poskytuje možnosť priameho riešenia reklamácií výrobca, môže zákazník uplatniť reklamáciu v takomto autorizovanom servise.
 6. Záručná doba na tovar pre spotrebiteľa je 24 mesiacov pokiaľ nie je uvedená dlhšia záručná doba. Táto záručná doba platí pre spotrebiteľa nie podnikateľa s uvedením IČO. Obmedzená záručná doba, ktorá je kratšia (napríklad žiarovky, batérie, spotrebný materiál a podobne) vyplýva z povahy veci alebo technickej normy alebo ktorá je vyznačená ako doba životnosti (funkcie). Informácia o obmedzení životnosti, pokiaľ sa nejedná o všeobecne známu vlastnosť, je prístupná kupujúcemu napr. formou odvolávky na technickú normu, uvedením na predávanej veci a pod.
 7. Spoločnosť OPAL MULTIMEDIA si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi, na dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.
Záručný a pozáručný servis

Spoločnosť OPAL MULTIMEDIA nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri poruchách zapríčinených nekvalifikovanou obsluhou, použitím neoriginálneho alebo nezodpovedajúceho repasovaného spotrebného materiálu, neodborným zásahom do zariadenia, zavírením zariadenia alebo pri inom porušení záručných podmienok, ktoré zistí servisný technik predávajúceho. Zároveň sa odberateľ zaväzuje uhradiť spoločnosti OPAL MULTIMEDIA všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením takejto závady, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná.

Ochrana osobných údajov

Zákazník svojou registráciou súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Spoločnosť OPAL MULTIMEDIA ako správca zodpovedá za ich ochranu a zabezpečenie. Osobné údaje sú spracované len v poskytnutom rozsahu nevyhnutnom pre plnenie zmluvy, doručenie objednaného tovaru, záruku a pre vystavenie daňových dokladov v prípade objednávky tovaru v súlade s všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov - Nariadením európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 - (ďalej ako „GDPR“). a to v rozsahu meno, priezvisko, adresa dodania, kontaktný telefón, email, v prípade právnických osôb navyše sídlo spoločnosti, IČO, IČ DPH, DIČ.

Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné napríklad pre doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi nevyhnutné pre doručenie tovaru, osobné údaje nevyhnutné pre vedenie účtovných dokladov. Firma OPAL MULTIMEDIA ako prevádzkovateľ internetového obchodu opalmultimedia.sk na internetovej adrese www.opalmultimedia.sk týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta bez priameho súhlasu ku komerčnej ponuke. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojich databáz, pričom maximálna doba uchovávania osobných údajov nepresiahne dobu piatich rokov pokiaľ súhlas nebude odvolaný skôr. Osobné údaje nevyhnutné pre zabezpečenie predaja tovaru sú archivované len v dĺžke lehôt stanovených zákonom. Osobné údaje sú uložené výhradne v našej zabezpečenej internej databáze, v listinnej forme v zabezpečených priestoroch. K osobným údajom majú prístup len určení zamestnanci spoločnosti a externí spolupracovníci a to len v rozsahu nevyhnutnom pre ich spracovanie a pre splnenie zákonom stanovených podmienok, ktorí spĺňajú požiadavky GDPR, tj. účtovnícka spoločnosť, prepravcovia tovaru, montážne spoločnosti v prípade inštalácie a ďalšie oprávnené subjekty pre naplnenie zmluvy. Všetky osoby s prístupom k osobným údajom sú povinné zachovávať mlčanlivosť o poskytnutých osobných údajoch.

Súhlas so spracovaním osobných údajov (registráciu) je možné kedykoľvek odvolať a to zaslaním e-mailu na adresu info@opalmultimedia.sk alebo písomne zaslaním žiadosti na adresu spoločnosti. Odvolaním budú vymazané všetky údaje z registrácie a to do 30 dní od zaslania žiadosti. Odvolaním nie je dotknuté zákonné spracovanie údajov vyplývajúce zo súhlasu pred jeho odvolaním. Kedykoľvek je možné opraviť alebo doplniť osobné údaje, žiadať o obmedzenie spracovania údajov, zaslať námietku alebo sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov, žiadať o prenesenie údajov a o informáciu aké údaje a akým spôsobom sú spracovávané a byť informovaný o porušení zabezpečenia ochrany osobných údajov, ich vymazaní a podobne, podľa práv stanovených GDPR. Žiadosť o zaslanie informácie týkajúcej sa spracovania osobných údajov bude vybavená do piatich dní od jej doručenia.

Kedykoľvek je možné podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania osobných údajov alebo neplnenia povinnosti a to na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Pokiaľ si prezeráte naše webové stránky, dochádza k využívaniu tzv. "cookies" a to za účelom zabezpečenia lepších služieb. Používaním stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho prehliadača. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Súvisiace: Ochrana osobných údajov

Základné údaje

Obchodné meno spoločnosti: OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti: Družstevná 40, 08006 Prešov, Slovakia
IČO: 31726607
IČ DPH: SK2020524165
Telefón: ++ 421 51 77 343 32
ČSOB: 0383215403/7500
OR Okr. súdu Prešov, Odd: Sro, vložka 2999/P
Výpis z obchodného registra: www.orsr.sk

Kontrolný orgán: Inšpektorát SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, Konštantínova 6, 08001 Prešov

Registračné číslo informačného systému osobných údajov podľa § 36 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 201409989

Záverečné ustanovenia

 1. V prípade, že kompetentný orgán Slovenskej republiky preukáže niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 2. Práva odberateľa vo vzťahu k spoločnosti OPAL MULTIMEDIA vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
 3. Spoločnosť OPAL MULTIMEDIA ani odberateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené „vyššou mocou“ alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.
 4. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Pokračovať
Vyhľadávanie
 
Podrobné vyhľadávanie
Prihlásenie
E-Mail adresa:
Heslo: (zabudnuté?)
Zatiaľ neregistrovaný?
Nová registrácia
Košík viac
0 položiek
   Zmena zobrazenia DPH
   Aktuálny stav:    s DPH
Meny
Novinky viac
Barco ClickShare CX-50 GEN2
Barco ClickShare CX-50 GEN2
3.856,80€
s DPH
Komentáre viac
Matrox Monarch HD
Samostatné mobilné zariadenie bez potreby pripojenia počítač ..
5 z 5 bodov!

OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o., Družstevná 40, 08006 Prešov, tel:051/7734332, 7720625, fax:051/7720651, mob:0905348014
e-mail: info@opalmultimedia.sk, Oscommerce © 2006-2023 OPAL MULTIMEDIA
Tento web používa len nevyhnutné súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií a ochrana osobných údajov.